A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Інклюзивно-ресурсний центр №8 Святошинського району м. Києва

Документація асистента вчителя

 1. річний план роботи;
 2. графік роботи;
 3. розклад уроків;
 4. список учнів з ООП;
 5. щоденний план роботи;
 6. листок спостережень;
 7. таблиця обліку консультацій та просвітницьких заходів;
 8. таблиця обліку методичної роботи;
 9. план самоосвіти.

 

 

Річний план роботи

          У річному плані роботи слід передбачити всі види робіт, визначені посадовою інструкцією. Їх можна поділити за розділами:

 • організаційна та навчально-корекційна робота;
 • співпраця з учителями-предметниками, вчителями-дефектологами, медичними працівниками, практичним психологом, соціальним педагогом;
 • робота з батьками та громадськістю;
 • методична та самоосвітня робота;
 • робота з документацією.

У річному плані роботи слід коротко описувати зміст діяльності й терміни

Виконання, а також варто передбачити місце для приміток. Додатком до річного плану роботи може бути таблиця, у якій визначено особливості взаємодії з учителями інклюзивного класу, у якому працює асистент учителя, та міститься конкретний розподіл функцій між педагогами.

Графік роботи

          Графік роботи асистента вчителя складають, узгоджуючи його з розкладом уроків, а також заняттями інших педагогів, спеціалістів вузького профілю. У ньому фіксують особливості навчально-виховного процесу в інклюзивному класі, вказуючи, зокрема, на такі завдання діяльності асистента вчителя, як:

 • допомога вчителю під час проведення уроків;
 • розроблення матеріалів для індивідуальної роботи з дітьми;
 • проведення виховних занять;
 • індивідуальний супровід дітей;
 • консультації для батьків;
 • взаємодія з іншими фахівцями психолого-педагогічного супроводу.

Графік роботи асистента вчителя затверджує керівник навчального

 закладу.

 

 

 

 

Розклад уроків

          Асистент учителя не лише записує розклад уроків, а й планує свою присутність на них, про що робить відповідні позначки у розкладі. Якщо урок відбувається за межами школи (у поліклініці, навчально-реабілітаційному закладі, позашкільному закладі), то заповнюють графу про місце його проведення.

Список учнів з особливими освітніми потребами

          До списку включають учнів, соціально-педагогічний супровід яких здійснює асистент учителя. У списку також доречно вказувати такі відомості, як:

 • психолого-педагогічний висновок;
 • рекомендована навчальна програма;
 • вид корекційних занять, кількість годин, хто проводить.

Щоденний план роботи

          У щоденному плані роботи асистент учителя зазначає дату й клас, прізвище та імя учня з особливими освітніми потребами. Окрім того, у щоденному плані роботи можна передбачити такі графи:

 • індивідуальний супровід дитини;
 • відвідування уроків у класі;
 • адаптація навчальних матеріалів;
 • робота з батьками та педагогами;
 • корекційно-виховна робота.

Варто відводити у щоденному плані роботи й графу для приміток.

Листок спостережень

     Асистент учителя, як і інші педагоги, ретельно спостерігає за розвитком учнів з особливими освітніми потребами. Результати спостережень відображають в індивідуальній програмі розвитку дитини.

Таблиця обліку консультацій та просвітницьких заходів

     Згідно з посадовими обовязками асистент учителя:

 • консультує батьків, учнів;
 • організовує просвітницькі заходи та бере в них активну участь.

Таку роботу доцільно обліковувати в окремій таблиці, що може містити

такі графи, як:

 • дата;
 • кому надано консультацію;
 • тема консультації (просвітницького заходу).

Таблиця обліку методичної роботи

          Облік методичної роботи також доцільно вести в таблиці. У ній можуть бути, наприклад, такі відомості:

 • дата;
 • назва заходу;
 • тема виступу.

У цій таблиці доцільно також передбачити графу для приміток.

План самоосвіти

          Заходи самоосвіти асистента вчителя можуть бути визначені в розділі «Методична та самоосвітня робота» річного плану або ж у спеціальному плані роботи.

          У ньому можна передбачити такі розділи:

 • тема самоосвіти;
 • мета й завдання;
 • література для опрацювання;
 • результати.

 

Посадова інструкція

асистента вчителя____________________

(П. І. П)

1. Загальні положення

 1. 1 Асистент учителя повинен мати вищу педагогічну освіту та пройти курсову підготовку щодо роботи в умовах інклюзії.

1.2 Асистент учителя безпосередньо підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної роботи, працює у співпраці з учителем інклюзивного класу.

1.3 У своїй діяльності асистент учителя керується Конституцією та Законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти й виховання учнів, запровадження інклюзивної освіти, правилами та нормами охорони праці, санітарно-технічним, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи' (зокрема, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, розпорядженнями директора, цією посадовою інструкцією), трудовим договором (контрактом).

1.4 Асистент учителя дотримується конвенції ООН про права дитини.

2. Завдання та обов’язки

2.1 Організаційна:

 • допомагає в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням;
 • надає допомогу учням з особливими освітніми потребами в організації робочого місця;
 • проводить спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних особливостей, схильностей, інте­ресів та потреб;
 • допомагає концентрувати увагу, сприяє формуванню саморегуляції та самоконтролю учня;
 • співпрацює з фахівцями, які безпосередньо працюють з дитиною з особливими освітніми потребами та беруть участь у розробленні індивідуальної програми розвитку, індивідуального навчального плану;
 • забезпечує разом з іншими працівниками здорові та безпечні умови навчання, виховання і праці;
 • веде педагогічну документацію.

2.2 Навчально-розвивальна:

 • співпрацюючи з учителем класу, надає освітні послуги, спрямовані на задоволення освітніх потреб учнів;
 • здійснює соціально-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнів;
 • сприяє розвитку дітей з особливими освітніми потребами, поліпшенню їхнього психоемоційного стану;
 • стимулює розвиток соціальної активності дітей, сприяє виявленню та розкриттю їхніх здібностей, талантів, обдарувань шляхом їхньої участі у науковій, технічній, художній творчості;
 • створює навчально-виховні ситуації оптимізму та впевненості у своїх силах і майбутньому.

3. Діагностична:

 • разом із групою фахівців, які розробляють індивідуальну програму розвитку, вивчає особливості діяльності й розвитку дітей з особливими освітніми потребами, оцінює навчальні досягнення учня;
 • оцінює виконання індивідуальної програми розвитку, вивчає та аналізує динаміку розвитку учня.
 1. Прогностична: на основі вивчення актуального та потенційного розвитку дитини бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку.
 2. Консультативна:
 • постійно спілкується з батьками, надаючи їм необхідну консультативну допомогу;
 • інформує вчителя класу та батьків про досягнення учня.
 • 6. Систематично обмінюється інформацією з питань інклюзивного навчання, які належать до його компетентності, з адміністрацією, вчителем, з яким співпрацює, практичним психологом, батьками дитини з ООП, іншими учасниками навчально-виховного процесу.

 

З інструкцією ознайомлений        _________________ «___»________20_р.

                                                      (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора